Sparen en beleggen

Ontdek de verschillende vormen en bijhorende voordelen

Pensioensparen

Pensioensparen: keuze uit 2 fiscale maximumbedragen

Door de indexatie in 2019 kunnen pensioenspaarders  kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen: het fiscale plafond van 980 euro met een fiscaal voordeel van 30 % of het fiscale plafond van 1.260 euro met een fiscaal voordeel van 25 %.

Wat is duaal pensioensparen

Voortaan kan u jaarlijks een keuze maken omtrent zijn fiscaliteit voor uw pensioenspaarplan.

1/ u kiest voor een jaarlijks spaarbedrag kleiner of gelijk aan het fiscale maximum van 980 EUR. In dit geval geniet u een belastingvermindering op de spaarpremie van 30%.

2/ of u kiest voor een spaarbedrag hoger dan 980 EUR, tot maximum 1 260 EUR. In dit geval geniet u een belastingvermindering op de spaarpremie van 25%. Die uitdrukkelijke keuze om meer dan 960 EUR te sparen zal elk jaar opnieuw door de cliënt moeten gemaakt worden.

Lagere bedragen dan 1.260 EUR kunnen immers resulteren in een lager fiscaal voordeel dan bij het fiscale regime van 30%. Daarom adviseren we om steeds het fiscale maximumbedrag te kiezen. Door te opteren voor het maximale jaarlijkse bedrag van 1.260 euro verhogen de toekomstig aanvullend pensioenkapitaal aanzienlijk.

Wat is mijn fiscaal voordeel?

 • Stortingen tot 980,00 euro genieten een belastingvermindering van 30% op het volledige bedrag (maximaal 294 euro + gemeentebelasting).
 • Stortingen boven 980,00 euro genieten een belastingvermindering van 25% op het volledige bedrag (maximaal 35,00 euro + gemeentebelasting).

Welke voorwaarden gelden er?

 • Verzekeringnemer = de verzekerde
 • De stortingen moet definitief zijn en in de Europese Economische Ruimte (EER) gedaan zijn.
 • Per jaar mag er slechts op 1 pensioenspaarverzekering of pensioenspaarrekening gestort worden.
 • Een bank of verzekeringsmaatschappij mag per belastingplichtige slechts 1 rekening of verzekering afsluiten.
 • Aanvangsleeftijd: de polis moet worden afgesloten vóór het jaar waarin de verzekeringnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.
 • De levensverzekering moet zijn afgesloten om een rente of kapitaal op te bouwen bij leven en/of bij overlijden.
 • Looptijd contract: minimum 10 jaar.

Belasting op uitkeringen

 • Geen taks op toegekende winstdeling.
 • Levensverzekering afgesloten voor 55 jaar: Bij uitkering op einddatum (of afkoop na 60 jaar) wordt een anticipatieve taks van 8,00% geheven door de verzekeraar op de 60ste verjaardag van de verzekerde. De anticipatieve taks heeft een bevrijdend karakter.
 • Levensverzekering afgesloten (of verhoogd) vanaf 55 jaar: Bij uitkering op einddatum wordt een anticipatieve taks van 8,00% geheven door de verzekeraar op de 10de verjaardag van de polis. De anticipatieve taks heeft een bevrijdend karakter. Het tarief van 8,00% is eveneens van toepassing bij uitkering voor de 10de verjaardag van de polis en na 60 jaar, maar enkel in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), pensionering op de normale datum of in de 5 jaar voordien. Indien niet aan die voorwaarden voldaan is, bedraagt het tarief 33%.
 • Een gedeeltelijke of volledige afkoop voor 60 jaar is fiscaal nadelig aangezien een bedrijfsvoorheffing van 33% (te verhogen met de gemeentebelasting) verschuldigd is. Deze wordt door de verzekeraar afgehouden en via de personenbelasting verrekend.

Voor meer vragen of info maak uw afspraak: bel 050/81.16.39 of kom langs tijdens onze openingsuren.  

Langetermijnsparen

Hebt u geen lening voor een onroerend goed (meer) lopen of hebt u nog ruimte voor een bijkomende belastingvermindering? Begin dan nu met sparen en u geniet een bijkomende belastingbesparing voor uw belastingaangifte!

Het principe is eenvoudig. Onderschrijf een contract langetermijnsparen , spaar en ontvang een belastingvermindering van 30 % (+ gemeentetaks) op de premie.

Daarenboven wordt er een voordelige eindbelasting geheven. Dankzij deze éénmalige anticipatieve heffing betaalt u op uw stortingen na uw 60ste geen belastingen meer.

Tip: op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract, onderschreven na uw 55ste, wordt er een
anticipatieve heffing (éénmalige eindbelasting) geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal (rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen).

Deze formule biedt u niet alleen fiscaal voordeel, het is ook een zeer veilig spaarproduct. Uw nettopremie (premie exclusief taks en instapkosten) is immers volledig beschermd en een eventuele jaarlijkse winstdeling.

Wilt u een contract langetermijnsparen onderschrijven en in de toekomst ook kunnen genieten van een mooi fiscaal voordeel? Contacteer ons om een afspraak te maken.

Spaar en behaal tot 30% maximaal fiscaal voordeel ! Wat zou u doen met zoveel belastingvoordeel?

Tak 21

Tak 21 producten zijn levensverzekeringscontracten waarbij u één of regelmatige stortingen doet. Uw geld wordt dan op middellange of lange termijn belegd.

Een Tak 21 product biedt u een gewaarborgd rendement en een gewaarborgd terugbetaling van je kapitaal. Daarbovenop kan eventueel een winstdeelname uitgekeerd worden. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar en kan elk jaar wijzigen.
Tak 21 producten leveren doorgaans een lager rendement dan Tak 23 producten, maar hebben dan ook een laag risico.

Kenmerken Tak 21 spaarverzekering

 • kapitaalsgarantie,
 • een vooraf vastgelegd rendement   voor de volledige looptijd van het contract of voor een kortere periode,
 • eventueel een extra winstdeelname (niet gegarandeerd),
 • er bestaand verschillende soorten Tak 21 producten: pensioenspaarverzekeringen, levensverzekeringen, verzekeringsrekeningen of verzekeringsbonnen,
 • onder bepaalde voorwaarden vrij van roerende voorheffing,
 • een uitstekend hulpmiddel voor successieplanning,

Kosten en belastingen

Aan een Tak 21 product zijn diverse kosten verbonden. Bij het afsluiten wordt een éénmalige verzekeringstaks van 2% afgehouden op de betaalde premie. Er worden eveneens instapkosten aangerekend. Deze instapkosten zijn een vergoeding voor de verzekeraar en worden afgehouden op de gestorte premies. Tijdens de duurtijd van uw contract kunnen eveneens beheerskosten aangerekend worden. Bij vervroegd uitstappen heeft u ook uitstapkosten. Wij bezorgen u steeds de financiële infofiche die gepaard gaat met het product die we samen met u overlopen, zo weet u perfect welk de modaliteiten van uw contract zijn.
Voor elk Tak 21-contract geldt een garantie door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen (tot max 100.000 euro).

Tak 23

Een Tak 23 product is een levensverzekering gekoppeld aan meer risicovolle beleggingsfondsen . De rendementen zijn ook doorgaans hoger dan bij Tak 21 producten, maar zonder kapitaals- en rendementsgarantie waardoor kapitaalsverlies mogelijk is. Hier spreekt men over beleggen.

Het grote verschil met Tak 21 is dat er bij een Tak 23 product dus dat er geen sprake is van een gegarandeerd rendement . Omdat u potentieel hogere rendementen kan genieten, heeft u ook meer risico’s. Hogere opbrengsten gaan gepaard met hogere risico’s. Belegt u in een Tak 23 gekoppeld aan een aandelenfonds, dan is uw mogelijke opbrengst hoog. Maar in ruil moet u ook bereid zijn eventuele verliezen te dragen bij een koersdaling van de aandelen waarin belegd werd door het intern fonds. Er bestaan wel verschillende Tak 23 producten met ingebouwde zekerheden. Zo heb je onder andere Tak 23 producten klikfondsen en Tak 23 producten met kapitaalsbescherming op vervaldag.

Een Tak 23 fonds kan een mix zijn van obligaties, aandelen of cash. Hoe meer aandelen hoe risicovoller, hoe meer obligaties hoe veiliger.

Afhankelijk van de ingebouwde zekerheid worden fondsen ingedeeld in verschillende risicoklassen . Die gaan van 1 tot 7. De risicoklasse 1 geldt voor interne fondsen met zeer weinig risico (maar allicht ook een lagere opbrengst). Een intern fonds met veel risico (en een mogelijk hogere opbrengst) behoort dan tot risicoklasse 7. Alle interne fondsen gekoppeld aan Tak 23-levensverzekeringen moeten de risicoklasse op dezelfde wijze berekenen en ze geregeld aanpassen indien nodig.

Voor wie?

Tak 23 producten zijn vooral geschikt voor de beleggers die meer risico willen nemen.

Fiscaliteit

Geen roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden. De fiscale behandeling hangt van de individuele omstandigheden van een klant af en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. De premies zijn niet fiscaal aftrekbaar. Wel bestaat sinds enkele jaren de mogelijk om fiscaal voordelig te sparen voor uw pensioen met Tak 23 producten.

Kenmerken van Tak 23

 • uw geld wordt in één of meerdere fondsen belegd,
 • de waarde van uw belegging gaat mee met de waarde van die fondsen,
 • vrije keuze van de begunstigde bij overlijden,
 • handig instrument voor successieplanning.

Verschil Tak 21 en Tak 23 producten

Kosten en belastingen

Net als bij Tak 21 levensverzekering betaalt u een éénmalige 2% premietaks op de gestorte premies. Er zijn ook bijkomende instapkosten, en er kunnen uitstapkosten aangerekend worden bij vroegtijdige uitstap. Afhankelijk van het fonds zijn er ook beheerskosten verbonden tijdens de looptijd van uw polis. Deze laatste hebben eveneens een invloed op de opbrengst van uw belegging.
Wij bezorgen u steeds de financiële infofiche die gepaard gaat met het product die we samen met u overlopen, zo weet u perfect welk de modaliteiten van uw contract zijn.

Tak 26

Een Tak 26 levensverzekering biedt net zoals een Tak 21 levensverzekering u een gegarandeerd rendement. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product. het grote verschil is dat u geen premietaks van 2% moet betalen, wat welk het geval is bij Tak 21 en 23. Er zijn ook bijkomende instapkosten, en er kunnen uitstapkosten aangerekend worden bij vroegtijdige uitstap   . Afhankelijk van het fonds zijn er ook beheerskosten verbonden tijdens de looptijd van uw contract.

Daartegenover staat dat u wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Dat zal uiteraard wegen op het rendement van uw polis. Hoewel een Tak 26-product wel degelijk een levensverzekering is, heeft het weinig weg van een traditionele verzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde. Het is in feite een kapitalisatiecontract.

Ook bedrijven en verenigingen kunnen intekenen op een Tak 26-polis. Het is ook een interessant instrument voor successieplanning.

Vraag naar onze mogelijkheden.

Vraag een offerte